Corporate | Railway | Industry
Taal:

Voorwaarden website en Disclaimer


Akkoordverklaring

Door toegang te zoeken tot de website van Mors Smitt B.V. of het gebruiken en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van deze website gaat u akkoord met deze Website Voorwaarden.


Wijzigingen Website Voorwaarden

Mors Smitt B.V. behoudt zich het recht voor om de Website Voorwaarden te wijzigen. Controleer daarom indien u onze Mors Smitt B.V. website bezoekt regelmatig de Website Voorwaarden van Mors Smitt B.V.
 

Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mors Smitt.nl, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen Mors Smitt.nl website en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregel van afgesloten onderdelen, van de website gebruik te maken.
 

Copyright

De bezoeker is ten aanzien van MorsSmitt.nl website slechts bevoegd MorsSmitt.nl website door te bladeren en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op MorsSmitt.nl website en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij MorsSmitt.nl. Dit houdt in dat er niets aan de van MorsSmitt.nl website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Website Voorwaarden zonder toestemming van Mors Smitt.nl niet is toegestaan.
 

Links naar websites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het MorsSmitt.nl domein liggen. Voor deze websites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. Mors Smitt.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's.
 

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud en juistheid van de op deze website weergegeven informatie wordt veel aandacht besteed. MorsSmitt.nl kan niet instaan voor de continue beschikbaarheid en juistheid van al de op deze website voorkomende gegevens. Mors Smitt.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website weergegeven gegevens.
 

Privacystatement

MorsSmitt.nl respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van MorsSmitt.nl website zo veilig mogelijk gebeurt.

                                                                   © Mors Smitt 2018